Sep
14
2017
Donnerstag, 09:30

Symposium mit S. H. dem Dalai Lama

Jahrhunderthalle, Frankfurt am Main